چرا اینقدر کندی؟

چرا اینقدر کندی؟ از موسسه کنکور آسان است فکر می کنی چرا اینقدر کندی؟؟ چرا وقتی می خوای یک ساعت درس بخونی اگه حواست به ساعت نباشه بعد از نیم ساعت به خودت میای می بینی هنوز دو صفحه هم…

ادامه مطلب