با کنکور آسان است به مطالعه رشته مدیریت و بازرگانی دریایی بنشینید

با کنکور آسان است به مطالعه رشته مدیریت و بازرگانی دریایی بنشینید مقدمه ای بر معرفی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی : هدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی دریایی برای خدمت در ارگان‌های دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و…

ادامه مطلب