پیشنهاد کنکور آسان است برای رشته مدیریت مالی

پیشنهاد کنکور آسان است برای رشته مدیریت مالی مقدمه ای بر معرفی رشته مدیریت مالی : با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته…

ادامه مطلب