شرح رشته فلسفه از کنکور آسان است قسمت (۲)

شرح رشته فلسفه از کنکور آسان است قسمت (۲) البته‌ در دوره‌ کارشناسی‌ رشته‌ فلسفه‌، دانشجویان‌ بیشتر شناخت‌ مفصلی‌ درباره‌ تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌ به‌ دست‌ می‌آورند؛ یعنی‌ سیر تاریخی‌ فلسفه‌ را از فلسفه‌ یونان‌ تا زمان‌ حاضر و تا حدودی‌…

ادامه مطلب

شرح رشته فلسفه از کنکور آسان است قسمت (۱)

شرح رشته فلسفه از کنکور آسان است قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته فلسفه : “فلسفه به انسان کمک می‌کند تا به اوج کمال نایل آید و به سعادت که از طریق نیل به عالم معقولات حاصل می‌شود، دست…

ادامه مطلب