بسم الله الرحمن الرحیم

بازتاب و شکست نور:

تنها مبحثی از مطالب فیزیک  سال اول است که از آن بطور مستقیم در کنکور سوال طرح میشود.

این مبحث از نظر تعداد سوالات اهمیت زیادی دارد،چون از آن برای رشته های ریاضی ۴ و تجربی ۳ سوال در کنکور طرح میشود.
سوالات مبحث نور هندسی  را میتوان به سه  بخش تقسیم کرد:
۱: مسائل مفهومی (ویژگی های تصاویر و..)
۲: مسائل عددی
۳: سوالات ترکیبی

بیشتر سوالات این بخش محاسباتی و مفهومی است ،البته در بعضی کنکورها از مطالب انتهایی این فصل نیز سوالاتی حفظی طرح میشود که لازم است که حتما این قسمت ها را نیز مطالعه کنید.

این مبحث شامل قسمت های زیر میباشد:

نورو باز تاب نور – آینه تخت – آینه های کروی – عدسی ها ــ کاربرد عدسی ها و شکست نور مبحث آسانی است ،البته این آسان بودن به تسلط ما در این بخش بستگی دارد.
در موسسه کنکورآسان است(گیلنا) این بخش مهم را ،استاد امیر مسعودی، در دو مجموعه جداگانه( فیزیک سال اول و بازتاب و شکست نور مسعودی ) تدریس کرده اند.
مجموعه فیزیک سال اول مجموعه ای آموزشی است،یعنی برای دانش آموزانی که از نظر مفاهیم اولیه در این مبحث مشکل دارند و وقت کافی نیز دارند توصیه میشود که آن را تهیه کنند.و مجموعه بازتاب و شکست نور مسعودی ،مجموعه ای تکنیکی و تستی است که حجم کمتری نسبت به مجموعه قبلی دارد و البته به دانش آموزانی پیشنهاد میکنم آن را تهیه کنند که ،وقت کافی ندارند و یا فقط میخواهند که در تست زنی این بخش بیشتر مسلط شوند.