آرایه ادبی:

بخشی دیگر از ادبیات کنکور مربوط به آرایه ادبی است که برای رشته های تجربی و ریاضی ۳ سوال از آن طرح میشود.و مبحثی است که یادگیری آن به تمرین خیلی زیادی احتیاج دارد و صرفا حفظ کردن انواع آرایه ها کاربردی ندارد.
آرایه های موجود در کتاب ادبیات دبیرستان بصورت تشبیه،استعاره،اسلوب ومعادله،تضاد،تلمیح،جناس،پارادکس میباشد.
سوالات آرایه معمولا به دو صورت طرح میشود و سخت ترین و زمانبر ترین نوع آن بصورت زیر طرح میشود:کدام آرایه در این  تست وجود دارد یا ندارد .
در موسسه کنکور آسان است(گیلنا) استاد احمدی به همراه دکتر آبان و محبوبی در مجموعه های آموزشی مختلف این بخش مهم و پرسوال را برای دانش آموزان تدریس کرده اند.
مجموعه های این بخش بصورت زیر است:
مجموعه آرایه ادبی استاد احمدی و آبان،آرایه ادبی استاد احمدی،آرایه دوم، ارایه سوم استاد احمدی و آبان.
دو مجموعه (آرایه ادبی استاد احمدی و آبان،آرایه ادبی استاد احمدی) مجموعه های جامع هستند است که شامل آموزش کل آرایه ادبی ادبیات دبیرستان می باشد. و در آن علاوه بر آموزش تک به تک انواع آرایه و بررسی آرایه ای متن کتاب ادبیات ،روش تست زنی و تکنیک های تست زنی در کنار حل تست نیز آموزش داده میشود.
اما مجموعه های(آرایه دوم، آرایه سوم استاد احمدی و آبان) همانطور که از اسم آن پیداست یک مجموعه آموزشی است که تدریس آن بصورت سال به سال است انجام شده است و دانش آموزان سال  دوم و سوم برای یادگیری بهتر مطلب و کسب نمرات عالی و همچنین بچه های کنکوری میتوانند از آن استفاده کنند.