پیش خوانی مرحله‌ای از مطالعه، قبل از شروع مطالعه اصلی است. در این مرحله شما فهرست مطالب، عنوانها و تیترهای اصلی را می‌خوانید و سعی می‌کنید ربط آنها به هم را پیدا کنید. پیش خوانی باعث می‌شود که شما چارچوب کلی مطلب را بفهمید و متوجه شوید که منظور از این مطلب و هدف آن چیست و چه چیزهایی را باید با خواندن آن متوجه شوید. همینطور باعث می‌شود مطالب مهم و کلیدی مطالعه خود را تشخیص دهید.