۱-

دغدغه‌ی اصلی انسانهای فکور در سؤال ………… آمده است که نتیجه‌ی عدم پاسخ بهآن ………… است و این موضوع اشاره به نیاز …………

دارد.

۱) چگونه زیستن؟  خسران در سرای آخرت  کشف راه درست زندگی

۲) چگونه زیستن؟  نرسیدن به هدف زندگی برتر در خلقت  درک آیندهی خویش

۳) برای چه زندگی میکند؟  خسران در سرای آخرت  کشف راه درست زندگی

۴) برای چه زندگی میکند؟  نرسیدن به هدف برتر در خلقت  درک آیندهی خویش

 

 

۲-

برای پاسخگویی به نیازهای انسان پاسخ باید دو شرط داشته باشدیعنی ………… ,زیرا هر پاسخ احتمالی  و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است تا ………… , هم چنین………… به طوری که به نیازهای مختلف انسان پاسخ دهدزیرا …………

۱) کاملاً  درست و قابل اعتماد باشد – بتوان برنامه ریزی درستی انجام شود – همه جانبه باشد – عمر انسان محدود است.

۲) کاملا درست  و قابل اعتماد باشد – کارآیی آن مشخص شود – همه جانبه باشد – با ابعاد مختلف انسان ارتباط دارد.

۳) همه جانبه باشد – کارآیی آن مشخص شود – کاملاً درست و قابل اعتماد باشد – با ابعاد مختلف انسان ارتباط دارد.

۴) همه جانبه باشد – بتوان برنامه ریزی درستی انجام شود – کاملا درست و قابل اعتماد باشد – عمر انسان محدود است.

 

 

۳-

  -۵۳ از دقت در پیام آیهی شریفه‌ی «و منهم من یستمعون الیک أفانت تسمع الصم و لوکانوا لایعقلون و منهم من ینظر الیک أفانت تهدی العمی و لو کانوا یبصرون» کدام موضوعدریافت نمی شود؟

۱) بی‌بصیرتان صاحب چشم و گوش بی نصیب از هدایت انبیایند.

۲) چون خداوند حکیم است برای مسدود بودن راه هر عذر و بهانه ای پیامبران را فرستاده است.

۳)  خداوند متعال دو ویژگی تعقل و اختیار انسان را با فرستادن دین, راهنمایی و هدایت کرده است.

۴) گوش جان را بر فهم حقایق بستن یا کمرنگ کردن حجت درون به بی‌تأثیری حجت برون می‌انجامد.

 

 

 

۴-

امام کاظم(ع)  به شاگرد برجسته‌ی خود هشام بن حکم فرمودند: « آنان که در تعقل وتفکر ………… هستندنسبت به فرمانهای الهی ………… می‌باشند و آنکس کهعقلش………… استرتبه اش در دنیا و آخرت ………… است.»

 

۱) افضل – احسن –  اکمل – افضل

۲)  احسن – افضل – احسن-  افضل

۳)  افضل – اعلم – اکمل – ارفع

۴)   احسن – اعلم – احسن – ارفع

 

 

۵-

از دقّت در پیام کدام آیات « بهره مندی تمام مخلوقات از برکات گسترده‌ی هدایت خداوند» و «مسدود بودن راه بهانه گیری انسانهای دورافتاده از راه هدایت» را می‌توان نتیجهگرفت؟

۱) فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها…  – رسلا مًبشرین و منذرین لئلّا یکون للناس …

۲) فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها .. – الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله

۳)‌ الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی   –   رسلا مًبشرین و منذرین لئلّا یکون للناس

۴) الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی  –  الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ها:

۱) گزینه ۱ درست است

۲) گزینه ۲ درست است

۳) گزینه ۲ درست است

۴) گزینه ۳ درست است

۵)  گزینه ۳ درست است